Политика за поверителност

Политика за поверителност (GDPR)

ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GDPR)

При използване на уебсайт coffeecraftex.com  Вашите лични данни се обработват от „КРАФТЕКС“ ЕООД, ЕИК: 204400855, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив 4001, ул. „Дивна“ №15, ет.8, ап. 21, телефон: 0884222373, email: info@coffeecraftex .com и/или coffeecraftex@gmail.com
Ние обработваме Вашите лични данни въз основа на следните основания:
    • При направена поръчка чрез уебсайт coffeecraftex.com

 • При направена регистрация на уебсайт coffeecraftex.com
  • Въз основа на закон – когато нормативните актове ни възлагат това задължение;
      • Въз основа на Вашето изрично съгласие – във всички останали случаи
  В следващите параграфи ще намерите детайлна информация относно обработването на личните Ви данни в зависимост от основанието, на което ги обработваме.
  При поръчка на продукт/и от нашия сайт
  Ние обработваме личните Ви данни, за да изпълняваме своите задължения към Вас, както и за да можем да се възползваме от нашите права по договора.
  Цели на обработката:
      • установяване на самоличността Ви;
      • управление и изпълнение на Вашите заявки за продукти;
      • изготвяне и изпращане на сметка/фактура за продуктите, които закупувате от нас;
      • цялостно обслужване по нашите продукти;
      • уведомление за всичко, свързано с продуктите, които ползвате при нас;
      • изготвяне на потребителски профил и поддържане на клиентската история;
      • запазване на кореспонденция във връзка с направени поръчка, обработка на заявки, докладване на проблеми и др.
  На това основание обработваме следните данни:
      • лични данни за контакт – адрес за контакт, телефонен номер,факс и имейл;
      • данни за идентификация – име и фамилия за физически лица, име на фирма, ЕИК номер, ДДС номер за юридически лица;
      • данни за направените поръчки чрез потребителския профил;
      • електронна поща, писма, информация за заявките ви, за отстраняване на проблеми, запитвания, оплаквания; друга обратна връзка, която получаваме от Вас;
      • всяка друга информация, която е необходима за предоставяне на конкретната услуга и без която услугата не би могла да бъде предоставена;
      • клиентски номер, код или друг идентификатор, създаден за идентификация на потребители;
      • други лични данни, предоставени от Вас или от трето лице при поръчка и по-конкретно:  име и фамилия,адрес, телефон.имейл.факс, име на фирма,  други данни за контакт, лице за контакт; потребителско име, парола (при регистрация в интернет страница ни или друга подобна услуга);
  Обработката на посочените лични данни за нас се явява задължителна, за да можем да изпълним поръчките Ви.
  Предоставяне на твоите данни на трети лица:
  Ние предоставяме твои лични данни на трети лица, за да предложим качествено и комплексно обслужване. Не предоставяме твои лични данни на трети лица, преди да се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случай ние оставаме отговорни за конфиденциалността и сигурността на данните.
  Лични данни предоставяме на следните категории получатели (администратори на лични данни):
      • куриерски оператори – „СПИДИ“ АД , с оглед изпращане на пратки, съдържащи продукт/и, които сте поръчали и/или документи, свързани с поръчките Ви;
      • лица, наети на граждански договор, подпомагащи процесите по продажба, логистика, доставка и др.;
      • адвокати, вписани съгласно Закона за адвокатурата;
      • банки за обслужване на плащанията;
      • лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходими за дейността на дружеството
      • лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери.
  Данните, събрани на това основание изтриваме 5 години след прекратяване на договорното отношение с Вас. 
  Когато изпълняваме наши законови задължения
  Възможно е в закона да е предвидено задължение за нас да обработваме личните Ви данни. В тези случаи ние сме длъжни да извършим обработката, като например:
      • изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
      • предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
      • задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на законосъобразно счетоводство;
      • удостоверяване на възраст при пазаруване онлайн.
  Данните, събрани съгласно предвидено задължение в закона, изтриваме след като задължението за събиране и съхранение бъде изпълнено или отпадне.
  Предоставяне на Вашите данни на трети лица:
  Когато по закон за нас е предвидено задължение, е възможно да предоставим лични данни на компетентния държавен орган, физическо или юридическо лице.
  Когато имаме Вашето изрично съгласие
  Ние обработваме Вашите лични данни на това основание само след изрично, недвусмислено и доброволно съгласие от Ваша страна. Няма да предвиждаме каквито и да е неблагоприятни последици за Вас, ако откажете обработването на личните данни.
  Ако ни дадете съответното съгласие и до неговото оттегляне или прекратяване на всякакви договорни отношения с Вас:
      • изготвяме подходящи за Вас предложения за продукт/и;
      • изготвяне за Вас предложения за продукт/и от партньори на компанията, като обработваме Ваши основни лични данни.
  Оттегляне на съгласието
  Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време, чрез изрично заявление на нашия имейл: info@coffeecraftex.com . Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, ние няма да използваме личните Ви данни и информация за определените по-горе цели.
  За да оттеглите даденото съгласие е необходимо да изпратите в свободен текст и писмена форма имейл на следния адрес:  info@coffeecraftex.com
  На основание даденото от Вас съгласие обработваме Вашия имейл и друга информация, за която изрично се съгласявате.
  Данните, събрани на това основание, изтриваме при заявление от Ваша страна.
  Анонимизация и псевдонимизация
  Ние обработваме данни за статически цели. Това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.
  Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи /елементи, позволяващи идентифициране, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължени за изтриване, тъй като не представляват лични данни.
  Защита на Вашите лични данни
  За осигуряване на адекватна защита на данните на „КРАФТЕКС“ ЕООД и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, както и най-добрите практики от международни стандарти.
  Фирмата е приела правила за предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността.
  С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на твоите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и други.
  Работим  единствено с обработващи лични данни, които осигуряват еквивалентни стандарти за сигурност.
  Лични данни, които сме получили от 3-ти лица
  В някои случаи се налага да обработваме Вашите лични данни, които не са ни предоставени от Вас или пък събрани от нас, а сме получили от трети лица. Това са следните данни:
      • Данни от социални мрежи като Фейсбук – данни за потребителския профил
      • Данни от наши Партньори – в изпълнение на договорни задължения или сред изрично съгласие
  Права на Потребителите
  Като потребител можете да упражнявате Вашите права на телефон 0884222373 или на имейл  info@coffeecraftex.com
  Вие имате всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз. Всеки Потребител има право на:
      • Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);
      • Достъп до собствените си лични данни;
      • Коригиране (ако данните са неточни);
      • Изтриване на личните данни
      • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
      • Преносимост на личните данни между отделните администратори;
      • Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
      • Да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен;
      • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата Ви са били нарушени.
  Можете да поискате изтриване на своите данни, ако:
      • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
      • Оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
      • Възразите срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
      • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
      • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение, установено от закона;
  Можете да ограничите обработването на лични данни от наша страна, когато:
      • Оспорите точността на личните данни;
      • Обработването е неправомерно, но не желаеш личните данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;
      • Ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
      • възразявате срещу обработването в очакване на проверка дали нашите законни основание за обработка имат преимущество пред интересите Ви.
  Право на възражение.
  Имате право да възразите пред нас срещу обработването на личните Ви данни. Ние ще прекратим обработването, освен ако не докажем, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на Вас като субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването ще се прекрати незабавно.
  Право на жалба до надзорния орган
  Можете да подадете жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните Ви данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.
  Поддържане на регистър
  Ние поддържаме регистър на дейностите по обработване, за които отговаряме. Този регистър съдържа цялата по-долу посочена информация:
      • името и координатите за връзка с нас;
      • описание на категориите субекти на данни и на категориите лични данни, които обработваме;
      • категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити лични данни, включително получателите в трети държави или международни организации;
      • когато е възможно, предвидените срокове за изтриване на различните категории данни;
      • когато е възможно, общо описание на техническите и организационни мерки за сигурност.